Ακουστε μας!

Σε περίπτωση που δεν μας ακούτε πατήστε εδώ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Σε πτώση οι πωλήσεις ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών

Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών στη χώρα μας, έπειτα από μια μακρά περίοδο ανοδικής πορείας, επηρεασμένο από το γενικότερο κλίμα ύφεσης, εμφανίζει πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως διαπιστώνεται από την αντίστοιχη κλαδική μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.


Τα σημαντικότερα στοιχεία που διαμορφώνουν, τα τελευταία χρόνια, την εικόνα του λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών στη χώρα μας, αφορούν τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου (σε επίπεδο τιμών, προσφορών, πιστωτικών διευκολύνσεων). Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από τα...

...υψηλά επίπεδα κορεσμού που χαρακτηρίζουν αρκετές κατηγορίες συσκευών, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη της ζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008), καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό διείσδυσης (98,7%) για την κατηγορία των έγχρωμων τηλεοράσεων. Αντίθετα, χαμηλά ποσοστά διείσδυσης στα ελληνικά νοικοκυριά έχουν οι κατηγορίες των πλυντηρίων πιάτων (37%) και των φούρνων μικροκυμάτων (45%).

Η εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών ακολούθησε ανοδική πορεία κατά το χρονικό διάστημα 2000–2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,8%, ενώ την τελευταία διετία (2009-2010), επηρεασμένη από το γενικότερο κλίμα ύφεσης, κατέγραψε φθίνουσα πορεία. Το συνολικό μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς μειώθηκε κατά 12,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ η πτώση για την περίοδο 2009/08 ήταν 9,6%. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τάσεις, η αξία της αγοράς το 2011 θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Παράλληλα, στο σύνολο της αγοράς (πωλήσεις μέσω αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών) το 2010 η κατανομή αφορούσε κυρίως ηλεκτρονικές συσκευές (σε ποσοστό 33%) και μεγάλες οικιακές συσκευές (σε ποσοστό 32%), ενώ μικρότερη ήταν η συμμετοχή των μικρών οικιακών συσκευών (18%), προϊόντων πληροφορικής (12%) και φωτογραφικών ειδών (5%).

Στα πλαίσια της μελέτης συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει δείγματος 11 συνολικά εταιρειών, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμοι ισολογισμοί των χρήσεων 2009 και 2010. Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μείωση κατά 11,9% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατέστησαν αρνητικά το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις των 11 επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 16,2% το 2010/09, ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 8,2%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό και στις δύο χρήσεις (λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων), ενώ διευρύνθηκαν οι λειτουργικές ζημίες το 2010. Όσον αφορά το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, αυτό παρέμεινε ζημιογόνο και τα δύο έτη. Τέλος τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν δραστικά στην τελευταία χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: